Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

10092556
       มูลนิธิฯ ได้ร่วมจัด Lunch Symposium ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “มูลนิธิกรมควบคุมโรคกับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรูปแบบใหม่” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ มีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิกรมควบคุมโรค
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 150 ท่าน โดยมีสรุปสาระสำคัญในภาพรวมดังนี้

       การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่าง มีคุณภาพ มีหลากหลายรูปแบบวิธีการ สำหรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ตามแนวคิดและนโยบายของนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เน้นให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยคำนึงถึงความเพียงพอและมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิดและความคาดหวัง 3 ประการ คือ งานสำเร็จ มีความสุข และสร้างคนสร้างระบบ กล่าวคือ ได้มีการทบทวนโครงสร้างอัตรากำลังกรมควบคุมโรค การวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องระยะยาว 10 ปี งบประมาณ 400 ล้านบาท ภายใต้แผน Mega Project ให้ความสำคัญต่อการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารคน (Succession Plan) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยอาศัยภาคีเครือข่าย มีการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control) การใช้ระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาตามโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) การฝึกอบรมในต่างประเทศ (International training) เน้นการใช้ข้อมูลหลักฐาน (evidence-based) ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management Systems) เพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้น เป็นต้น

       แต่ด้วยข้อจำกัดของภาครัฐเรื่องการจัดการงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร และการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศ ทำให้มีการก่อตั้งมูลนิธิ กรมควบคุมโรคขึ้น โดยบุคลากรกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เน้นการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร และระดับรองลงมา ซึ่งนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิและประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน ก็ได้ยืนยันชัดเจนว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนภารกิจการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปโครงสร้างกรมควบคุมโรคและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศที่ได้ดำเนินการส่วนหนึ่งแล้วนั้น จะมีการจัดกิจกรรมของมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องต่อไป

       ในมุมมองและทัศนคติของนายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อสร้างคนและสร้างทีมที่มีคุณภาพ เห็นว่าในบริบทของการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปได้ด้วยดีนั้น ต่างฝ่ายต้องสามารถมองเห็นคุณค่าและเนื้องานของกันและกัน มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สำคัญกว่านั้นมีประเด็นที่ต้องเติมเต็มเพื่อการดำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กร คือองค์กรต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต่อเนื่อง เพื่อยืนยันถึงความมั่นคงของบุคลากร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และในการดำเนินงานของมูลนิธิกรมควบคุมโรคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรก็ควรจัดทำ Roadmap การดำเนินงานให้ชัดเจน

        ในประเด็นการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานป้องกันควบคุมโรค นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีประสบการณ์ต่างประเทศกว่า 10 ปี ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติที่สามารถเลือกใช้ในการพัฒนาคน เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน การสนับสนุนเอกสารที่มีประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับ 3 สมรรถนะหลัก (Core competency) ที่จำเป็นต้องมี คือ Communication (รวมภาวะคับขันด้วย) Leadership และ Management โดยมีข้อคิดในการพัฒนาคนว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้บังเกิดผลในการพัฒนาคือความใฝ่รู้และการพัฒนาตนเอง

       ในภาพรวมของการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรคใน 2 ส่วน ทั้งการพัฒนาระดับบุคคลโดยใช้รูปแบบวิธีการต่างๆ และการพัฒนาระดับองค์กร เช่น การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (Collaborating Center) มีประเด็นท้าทายสำหรับกรมควบคุมโรคคือ การผลักดันให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ และมูลนิธิกรมควบคุมโรคก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่พร้อมจะร่วมดำเนินการ